แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาการศึกษา

IFTE

โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา

ทะเลและมหาสมุทร

โครงการขับเคลื่อนการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำหรับประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่นำร่องของ ศธ.

ปฐมวัย

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6

สวนพฤกษศาสตร์

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในระดับพื้นที่รับผิดชอบของ ศธภ.6

ประเมินศูนย์การเรียนรู้

โครงการประเมินศูนย์การเรีียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศธภ. 6

พลเมืองดี

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

หลักสูตรต่อเนื่อง

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ของ ศธภ. 6

ธำรง สถาบันหลักของชาติ

โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศธภ. 6

Top