ศธภ.6 ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้กับสถานศึกษา ส่วนราชการ พื้นที่ภาคใต้ตอนบน

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 -16.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้กับสถานศึกษา ส่วนราชการ พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับโรงเรียนที่เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้