ศธภ.6 ร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมี ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม