รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566