แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข่าวสาร

ข่าวสาร ศธภ.6

NEWS & UPDATE
ดูทั้งหมด

ศธภ.6 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์การประเมินการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์การประเมินการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินฯ โดยเป็นตัวแทน 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างเกณฑ์ฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom meeting

ศธภ.6 จัดประชุมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีแก่เด็กและเยาวชนผ่านการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความปลอดภัยในรถรับส่งนักเรียน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน (Depa) ร่วมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อร่วมกันเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีแก่เด็กและเยาวชนผ่านการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความปลอดภัยในรถรับส่งนักเรียน ที่ใช้บริการรับรถส่งนักเรียนในการเดินทางมายังสถานศึกษา โดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้ ผ่านโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart school bus platform) ซึ่งจังหวัดภูก็ต ได้เป็นจังหวัดนำร่องในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยมี ผู้แทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตมาให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในรถรับส่งนักเรียนแก่หน่วยงานทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ศธภ.6 ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบและส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ “เสมากาแฟ” ครั้งที่ 9/2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบและส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ “เสมากาแฟ” ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ โดยมี นายณอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศธภ.6 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์การประเมินการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์การประเมินการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินฯ โดยเป็นตัวแทน 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างเกณฑ์ฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom meeting

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 และบุคลากรของกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธภ.6 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไขการหน่วยงานภายในสำนักศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไขการหน่วยงานภายในสำนักศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียด

ศธภ.6


บูรณาการการจัดการศึกษา โดยน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวสารหน่วยงานย่อย

NEWS & UPDATE

ศธภ.6 จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์การประเมินการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์การประเมินการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การประเมินฯ โดยเป็นตัวแทน 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างเกณฑ์ฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom meeting

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 และบุคลากรของกลุ่มบริหารงานบุคคล ศธภ.6 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไขการหน่วยงานภายในสำนักศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไขการหน่วยงานภายในสำนักศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6


มี
พื้นที่รับผิดชอบจำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง
จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล

ประกาศต่างๆ

ic_file_PDF2
ic_file_PDF2

ที่ตั้ง สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

ปฏิทินกิจกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ
Top